Date: Sun, 1 Feb 1998 13:52:17 -0600 (CST)
From: jianzheng shi 
To: chemrg@showme.missouri.edu
MIME-Version: 1.0

Dr. glaser:

We two, Wenge Cui and Jianzheng shi form a group. Group name is
NITROSAMINE.
 
             Wenge Cui
             Jianzheng Shi