ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา  ภูริพันธุ์ภิญโญ วิทยากร

Dr. Anucha Puripunpinyoo Wittayakorn

บทบาทของการตลาดในระบบการเกษตรแบบยั้งยืน